בענין מצות הלואה

מצות הלואה מצד שכל האנושי וטבע האדם ומצות הלואה מצד חוקי התורהבהסכמת הנצי''ב לספר אהבת חסד שחברו מאוה''ג ר' ישראל מאיר הכהן, כתב הנצי''ב דגמילות חסדים היא קיום העולם והיא חובת האדם וצורתו. ואף אומות העולם מחוייבים להתנהג בחסד...