בענין מצות תרועת חצוצרות בעת צרה

בפרשת בהעלתך ד' מצוה למשה לעשות ב' חצוצרת של כסף. עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם, (במדבר י.ב).חצוצרות אלו נצרכים לשלשה דברים: למקרא העדה ולמסע המחנותלהריע בעת צרה כמלחמהולתקוע על הקרבנותמצות עשה לזעוק בעת צרהוהנה הרמב''ם לא מנה מצות תקיעת...