יד פועל כיד בעה”ב קיצור ביאור מחלוקת מחנ”א ונתיה”מ קפ”ח

למחנ''א שלוחין סימן י''א דין יד פועל כיד בעה''ב דמי ליד עבד כיד רבו שגופם קנוי לרבם דשכירות הוי ממכר ליומיה, וממילא קנינו של פועל מהני לרבו אף שהוא חב לאחרים. וממילא פועל א''צ לכוין לזכות לבעה''ב ואף אם מכוין לזכות לעצמו מהני...

The Virtues of Family

A Nation of Families The Seder experience is designed to make sure we focus on our families and particularly on our children.[1] The Haggodoh directs us to discuss the story of our suffering and deliverance and eat the meal together with our families. If we were...

A Word About Transliteration

Transliteration from Hebrew to English is a thorny problem. The two languages are far from being phonetically congruent. Some Hebrew sounds have no equivalent in English and can only be represented by some contrived combination of letters that bear some resemblance to...

קנין אתן והתחייבות למכור

מקור חסרון קנין דברים למדנו מריש ב''ב על הא דמוקמינן מתניתין בשותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר שאין בה דין חלוקה הקשה הגמרא (ג.) כי רצו מאי הוי נהדרו בהו, א''ר אסי א''ר יוחנן שקנו מידן, וכי קנו מידן מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא, כשקנו מידן ברוחות...

אסמכתא

סיכום של השיטות העיקריות בסוגית אסמכתא: כל דאי הוה אסמכתא ולא קנה שאין גמירות דעת סומכת שיהיה או לא יהיה, ואפילו אמר בפני עדים ובשטר לא מהני (רמב''ם פי''א ממכירה ה''ו), וכ''ש בקנסות שקונס את עצמו.הרמב''ם כתב דכשהקנין נגמר...