קנין אתן והתחייבות למכור

מקור חסרון קנין דברים למדנו מריש ב''ב על הא דמוקמינן מתניתין בשותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר שאין בה דין חלוקה הקשה הגמרא (ג.) כי רצו מאי הוי נהדרו בהו, א''ר אסי א''ר יוחנן שקנו מידן, וכי קנו מידן מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא, כשקנו מידן ברוחות...

אסמכתא

סיכום של השיטות העיקריות בסוגית אסמכתא: כל דאי הוה אסמכתא ולא קנה שאין גמירות דעת סומכת שיהיה או לא יהיה, ואפילו אמר בפני עדים ובשטר לא מהני (רמב''ם פי''א ממכירה ה''ו), וכ''ש בקנסות שקונס את עצמו.הרמב''ם כתב דכשהקנין נגמר...

בענין מצות הלואה

מצות הלואה מצד שכל האנושי וטבע האדם ומצות הלואה מצד חוקי התורהבהסכמת הנצי''ב לספר אהבת חסד שחברו מאוה''ג ר' ישראל מאיר הכהן, כתב הנצי''ב דגמילות חסדים היא קיום העולם והיא חובת האדם וצורתו. ואף אומות העולם מחוייבים להתנהג בחסד...